REGULAMIN IMPREZY

GET UP BYDGOSZCZ  KUJAWY i POMORZE

 

 

I. Informacje podstawowe:

 
1. Niniejszy regulamin dotyczy imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie GET UP, z siedzibą w Bydgoszczy 85-868 ul. Adama Grzymały Siedleckiego 28, zwanego dalej Organizatorem.

2. Osoby, które zdecydowały się na bezpłatne nabycie wejściówki u Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

 

II. Uczestnictwo w wydarzeniu:

1. Uczestnictwo w wydarzenia odbywa się na podstawie ważnej wejściówki w postaci opaski identyfikującej otrzymanej od organizatora w dniu wydarzenia.

2. Na terenie imprezy i obiektu, w którym impreza odbywa się mogą przebywać jedynie osoby z ważną wejściówką, lub akredytacją obejmującym wstęp na teren imprezy.

3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ artysty oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy.

5. Ze względu na pandemię Koronawirusa SARS-coV-2 i związane z tym ograniczenia, ilość widzów przebywających na terenie wydarzenia nie może przekraczać 190 osób. Osoby wchodzące jak i wychodzące będą przeliczane. Posiadanie opaski w przypadku osób opuszczających teren wydarzenia nie gwarantuje możliwości powrotu  na jego teren gdy ilość widzów przewidziana przez organizatora będzie już maksymalna jednak upoważnia do pierwszeństwa wejścia do strefy.   

 

 

III. Zasady bezpieczeństwa:

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, zobligowane są stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń ochrony i obsługi wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczowi wejściówki jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.

3. Zabronione jest:
– wnoszenie na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
– wnoszenie środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
– wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje

4. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa imprezy wszyscy jej uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na terenie wydarzenia oraz za rzeczy pozostawione przez uczestników wydarzenia.

6. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialne za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie w stosunku do innych jego uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora

7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przebywanie na terenie wydarzenia tylko posiadając ważna wejściówkę w postaci opaski identyfikującej.

8. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnej wejściówki, na wydarzenie, akredytacji wydanej przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.

9. Obowiązuje całkowity zakaz naruszania i zbliżania się do elementów scenografii odgrodzonej barierkami/płotkami, sprzętu technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

 

IV. Nagrywanie oraz fotografowanie imprezy:

1. W trakcie wydarzenia organizator nie wyraża zgody na wykonywanie zdjęć, rejestrowanie, nagrywanie koncertu lub utrwalanie go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę otrzymując bezpłatną wejściówkę na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zebranych materiałów.

V. Pandemia Koronawirusa SARS-CoV-2:


1. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy nie choruje na chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, ani nie występują u niego objawy powyższej choroby.

2. W razie wystąpienia objawów SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni od wydarzenia, na którym uczestnik był obecny, ten bezzwłocznie skontaktuje się z organizatorem imprezy i najbliższą Stacją Sanitarną Epidemiologiczną.

3. Uczestnik oświadcza, że podczas imprez organizowanych w obecnym reżimie sanitarnym będzie wyposażony w maskę ochronną i będzie wykonywać polecenia osoby wyznaczonej ds. koronawirusa powołanego przez organizatora.

4. Uczestnika obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu i w trakcie trwania imprezy przy pomocy dostępnych środków zapewnionych przez organizatora oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra, w kolejkach min. 2 metry. Zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5m od innych uczestników wydarzenia.

5. Uczestnik zobowiązuje się usuwać zużyte środki ochrony osobistej do specjalnie oznakowanych pojemników.

 

VI. Wykorzystywanie wizerunku:

1. Organizator utrwala przebieg wydarzenia na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy imprez Organizatora. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, telewizji oraz na tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Organizatora.

 

VII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników wydarzenia , w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

2. Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).

3. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w harmonogramie przebiegu wydarzenia  z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora bez uprzedzenia i rekompensaty.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

            1. na terenie Wydarzenia: przy głównym wejściu na teren wydarzenia

            2. na stronie internetowej organizatora: www.getup.bydgoszcz.pl

            3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie 

                poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

            4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy   Kodeksu Cywilnego.

            5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 4.09.2020 roku.

 

Wszelkie inne zagadnienia nie poruszone w w/w regulaminie omawia Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

pdf-logo-mystic-download-dos.webp

 Oświadczenie uczestnika imprezy

pdf-logo-mystic-download-dos.webp

Regulamin GET UP Bydgoszcz Kujawy i Pomorze