top of page

AKTYWNY INKUBATOR TWÓRCZY

PROBLEM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W OBSZARZE KULTURY

Lider projektu Stowarzyszenie Get Up i partner projektu Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy realizują projekt: Aktywny inkubator twórczy – problem wykluczenia społecznego w obszarze kultury, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach rekrutacji do projektu zapraszamy bezrobotnych artystów i twórców chcących rozwinąć i wzmocnić swoje kompetencje
i umiejętności. Szczegółowe warunki i kryterium dostępu umieszczone są poniżej.

 

W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty:

Biznes w sztuce - sztuka biznesu

Aktywność w social mediach

Budowanie wizerunku

a także:

- kursy zawodowe
- trening umiejętności społecznych
- praktyki i stypendia
- uczestnictwo w organizacji festiwalu

 

Rekrutacja trwa od 01.10.2019 do 30.11.2019.

O przyjęciu do projektu będzie decydowało spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

Biuro projektu: Stowarzyszenie Get Up, ul. Grzymały-Siedleckiego 28, 85-868 Bydgoszcz

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Inkubator Twórczy - problem wykluczenia społecznego w obszarze kultury”,
nr RPKP.09.02.01-04-0019/19, w ramach Osi priorytetowej Solidarne społeczeństwo, Działanie Włączenie społeczne, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota dofinansowania 234 762,88 zł, zwracamy się z prośbą o przedstawienie założeń przedmiotowego projektu osobom mogącym spełniać kryteria obligatoryjne uczestnika projektu.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.10.2019-30.09.2020


 


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest aktywna integracja zawodowo-społeczna 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które ukończyły kierunek artystyczny lub posiadają doświadczenie zawodowe: twórcy nieprofesjonalni, artyści ludowi, z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

GRUPA DOCELOWA

20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

 • 5 osób długotrwale bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych,

 • 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły kierunek artystyczny lub posiadają doświadczenie zawodowe (twórcy nieprofesjonalni, artyści ludowi).

 

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające warunki obligatoryjne tj.:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji zawodowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), orzeczenia, opinii (w przypadku osób z niepełnosprawnością) lub zaświadczenia, w zależności od powodu wykluczenia,

 • obszar zamieszkania – województwo kujawsko-pomorskie – weryfikacja na podstawie oświadczenia, w przypadku osób bezdomnych również oświadczenie,

 • osoby, które ukończyły kierunek artystyczny lub posiadają doświadczenie zawodowe: twórcy nieprofesjonalni, artyści ludowi, osoby zajmujące się przemysłami kreatywnymi,


Dodatkowo kandydaci którzy zostali zakwalifikowani po spełnieniu kryteriów obligatoryjnych mogą uzyskać dodatkowe punkty za kryteria premiujące:

 

 • doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego - oświadczenie (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie np. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności,

 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całkowitymi zaburzeniami rozwojowymi – orzeczenie o niepełnosprawności lub inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia,

 • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ( indywidualnie lub jako rodzina) – zaświadczenie lub oświadczenie (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

 • zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji – zaświadczenie lub oświadczenie (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

 • kobiety.

 

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna podczas której uczestnik wypełni test interpersonalny i motywacyjny. Na podstawie rozmów i przyznanej punktacji zostanie stworzona lista podstawowa uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

Potencjalni uczestnicy mogą składać dokumenty rekrutacyjne:

 • osobiście, w siedzibie partnera (Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 12-14), w godzinach 10:00-20:00,

 • pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Get Up, 85-868 Bydgoszcz, ul. A. Grzymały Siedleckiego 28

 • drogą elektroniczną na adres biuro@getup.org.pl (pod warunkiem dostarczenia wersji papierowej w ciągu 5 dni roboczych).

 

Za datę zgłoszenia Kandydata przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Dla uczestników biorących udział w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • wyżywienie w trakcie szkolenia,

 • noclegi przy wybranych kursach,

 • materiały szkoleniowe,

 • stypendium dla uczestników realizujących kursy zawodowe i/lub staże,

 • ubezpieczenie NNW na czas trwania projektu.

 

Wszelkich informacji dodatkowych udzielają:

Artur Małecki – tel. +48 518 253 575

Krzysztof Błaszczak – tel. +48 518 260 666

adres e-mail: biuro@getup.org.pl

DO POBRANIA:

HARMONOGRAM  I  MIEJSCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

01

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2019

Rekrutacja uczestników do projektu

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

02

STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2020

Indywidualne wsparcie coacha (15h/uczestnik)

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

03

STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2020

Trening umiejętności społecznych (24h/grupa)

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

04

STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2020

Warsztat autoprezentacji (24h/grupa)

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

05

STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2020

Warsztat "Biznes w sztuce - sztuka biznesu" (18h/grupa)

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

06

STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2020

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24h/grupa)

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

07

STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2020

Indywidualne poradnictwo zawodowe (1,5h/uczestnik)

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

08

MARZEC - SIERPIEŃ 2020

Kursy zawodowe (dla 12 uczestników)

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

09

MARZEC - SIERPIEŃ 2020

Staże (dla 5 uczestników)

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

10

KWIECIEŃ - SIERPIEŃ 2020

Uczestnictwo w realizacji festiwalu

Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie

bottom of page